Anasayfa Makaleler İşyeri Devrinde Devreden ve Devralanın İşçi Alacaklarından Sorumluluğu
İşyeri Devrinde Devreden ve Devralanın İşçi Alacaklarından Sorumluluğuİşyeri Devrinde Devreden ve Devralanın İşçi Alacaklarından Sorumluluğu


Bu yazımızda, 4851 sayılı İş Kanunu çerçevesinde bir işyerinin başka bir işverene devredilmesi durumunda ücret alacakları ile kıdem-ihbar tazminatlarından sorumluluğun kime ait olacağı değerlendirilmektedir.

Yazarlar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Rumeysa Sezer

Tarih: 02.05.2017


İşyerinin Devredilmesi İşçilerin Durumunu Nasıl Etkiler?

İşverenlerin çeşitli sebeplerle işyerinin devrine karar vermeleri mümkündür. Bu gibi durumlarda çalışanlar hakedişleri için muhataplarını, devreden-devralan işverenler ise sorumlu tutuldukları işçilik alacaklarını bilmek istemektedirler. Bu husus 4851 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde açıklığa kavuşturulmuştur;

•   İşyerinin devri halinde, devrin gerçekleştiği tarihteki mevcut iş sözleşmeleri aynen devam eder ve işyerini devralan kişiye/şirkete devrolmuş sayılır.

•   Devir; devreden, devralan veya çalışan açısından haklı fesih sebebi olamaz.

•   İşçinin hizmet süresiyle alakalı olan hakları ve işlemleri için, devreden işverenin yanında işe başladığı tarih esas alınır. İşyerinin devri, söz konusu işlemlerde işe başlama tarihini etkilemez.

•   Devir öncesinde doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçların olması halinde, devreden ve devralan birlikte sorumludur. Ancak devredenin sorumluluğu devirden itibaren 2 yılla sınırlıdır.

İşverenler Arasında Sorumluluk Paylaşımı Nasıl Olacaktır?

Devreden ve devralan işveren arasındaki sorumluluk açısından işçilik alacağının doğduğu zaman ve tür olarak bir ayrıma gidilmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 30.11.2015 tarihli kararı dikkate alındığında aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır;

•   Feshe bağlı alacaklardan olan yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatı alacağından yeni işveren iş akdinin feshi halinde tek başına sorumlu olacaktır.

•   Kıdem tazminatı alacağından her iki işveren ayrı ayrı sorumludur. Şöyle ki, kıdem tazminatı devirden önce ve sonra geçen sürenin tamamı için hesaplanacak, eski ve yeni işverenler kendi dönemleri ve kendi dönemlerindeki son ücretleri ile sorumlu olacaklardır.

•   İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden her iki işveren birlikte sorumlu olacaktır. Ancak devreden işverenin sorumluluğu, devrin üzerinden 2 yıl geçmesiyle ortadan kalkar.

•   Devirden sonraki döneme ilişkin ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından yeni işveren tek başına sorumluluğunu devam ettirecektir.

SONUÇ:

•   İşyerinin devri iş sözleşmesinin varlığını etkilemez. İş sözleşmeleri, işyerini devralana devrolmuş sayılır.  

•   Bir işyerini devralanlar, çalışanları da kendiliğinden devralmış sayılır. Çalışanların devirden önce doğmuş olabilecek alacaklarından, devralan işveren de sorumludur.

•   İşyerlerini devreden işverenler de, kendi dönemlerinde doğmuş olan işçilik alacaklarından (ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretleri) 2 yıl boyunca sorumlu olmaya devam eder.

•   Kıdem tazminatı açısından ise, işyerini devreden ve devralan kendi dönemlerine oranla sorumludur.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.