Anasayfa Makaleler İşe İade Kararından Sonra İşverenin Çalışanı Aynı İşyerinde İşe Başlatma İmkânının Olmaması Halinde İşveren, Çalışanı Uygun Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Davet Edebilir
İşe İade Kararından Sonra İşverenin Çalışanı Aynı İşyerinde İşe Başlatma İmkânının Olmaması Halinde İşveren, Çalışanı Uygun Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Davet Edebilirİşe İade Kararından Sonra İşverenin Çalışanı Aynı İşyerinde İşe Başlatma İmkânının Olmaması Halinde İşveren, Çalışanı Uygun Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Davet Edebilir


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, süreli veya ihaleli işlerde, alt işverenin işyerinden çekilmiş olması durumunda çalışanın aynı işe iade mümkün olamayacağından, işverenin en yakın işyerini önermesini geçerli bir işe iade daveti olarak kabul etti.

Yazar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Şeyma Cirit

Tarih: 27.02.2017


İşe iade davasını kazanan çalışan işe başlatılmazsa, işveren ciddi tazminat riskiyle karşı karşıya kalır.

Bilindiği üzere, çalışanın kazandığı işe iade davalarında çalışanın süresi içinde (kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde) işe iade için başvurması halinde, işveren, çalışanı bir ay içinde işe başlamaya davet etmek zorundadır. Aksi halde çalışana, davanın kabul edilmiş olması sebebiyle zaten ödenecek olan (en fazla 4 aylık ücret tutarındaki) boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer hakların yanında, 4 ila 8 aylık ücretine eşit bir iş güvencesi tazminatı da ödemekle yükümlüdür.

İşveren, çalışanın görev aldığı işyerinde artık faaliyet göstermiyorsa, çalışana uygun başka bir işyeri teklif edebilir.

Ancak Yargıtay, işverenin başka bir kuruma hizmet sağladığı ancak işverenin bu kurumla sözleşmesinin bitmiş olduğu hallerde çalışanın uygun başka bir işyerine davet edilebileceğine hükmetti. Yargıtay, bu kararında, davet edilecek işyerinin nasıl seçilmesi gerektiğine ilişkin kriterleri de ortaya koydu.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin, 13.10.2016 tarihli, 2015/13710 E. ve 2016/23315 K. sayılı bu kararına göre, sözleşmesi sona eren kurumlarda görev almış olan çalışanlarla ilgili işe iade kararlarına karşı işe başlatmama tazminatıyla karşılaşmamak için yapılması gerekenler şunlardır:

•   İşçinin süresi içinde (işe iade kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde) başvurusu üzerine 1 ay içinde işe iade başvurusu kabul edilerek, çalışanın görev aldığı işyerine ilişkin hizmet alım sözleşmesinin süresinin bitmesi ve yenilenmemesi sebebiyle, başka bir işyerinde çalıştırılacağı çalışana bildirilmelidir.

•   Önerilen yeni işyeri; işçinin özelliğine, kıdemine ve önceki işine en uygun yer olmalıdır ve işverenin işçiyi başka (ve daha uygun) bir yerde çalıştırma imkânı bulunmamalıdır.

•   Şu husus özellikle önemlidir: İşe iade kararından sonra çalışanın işverene hiç başvurmaması veya başvurup işverenin davetine rağmen işe başlamaması halinde, iş akdi geçerli sebeple feshedilmiş sayılacak, işçi iş güvencesi tazminatına hak kazanamayacak ancak şartları oluşmuşsa kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacaktır.

SONUÇ:

•   Çalışanlar işe iade davası kazanırsa kesinleşmiş kararın kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde işverene işe geri alınmaları için başvurmalıdır.  

•   Eğer işveren, çalışanın daha önceden çalıştığı işyerinde artık faaliyet göstermiyorsa, çalışana başka bir işyeri önerirken, bu iş yerinin çalışanın özelliğine, kıdemine ve önceki işine en uygun yer olmasına dikkat etmelidir ve işverenin çalışanı başka (ve daha uygun) bir yerde çalıştırma imkânı olmadığından emin olmalıdır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.