Anasayfa Makaleler İşçinin İşyerinde Uyuması Sebebi İle İş Sözleşmesinin Feshi
İşçinin İşyerinde Uyuması Sebebi İle İş Sözleşmesinin Feshiİşçinin İşyerinde Uyuması Sebebi İle İş Sözleşmesinin Feshi


İşçinin davranışlarından kaynaklanacak haklı fesih nedenleri İş Kanunu 25. Madde de belirtilmiştir. Bunun yanında iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından beklenemeyecek olması durumları da geçerli nedenle fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. Burada ispat yükü işveren tarafındadır.

Yazar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Şeyma Cirit

Tarih: 13.07.2017


İşçinin işyerinde uyuması konulu davada, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 06.03.2017 tarih ve 2016/6401 E ve 2017/3237 K sayılı kararında emsal olabilecek bir karar verdi.

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin kusurlu davranışları nedeniyle sözleşmeye aykırı davranmış olması ve iş ilişkisinin bu davranışla olumsuz etkilenmiş olması gerekmektedir. Burada işçinin davranışından kaynaklanan geçerli nedenle fesih söz konusudur.

Karara konu olayda;

Davacı vekili, müvekkilinin işyerine uyuduğu gerekçesiyle savunmasının daha önce alındığı fakat savunmasında da belirttiği gibi yemek saatinde (paydos saatinde) uyumuş olup mesai saatinde kesinlikle böyle bir durum gerçekleşmediği ve mesaisine bir etki etmediğini, iş akdinin haklı ve geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarının hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının 20/06/2015 tarihinde mesai saatleri içerisinde işini bırakarak uyuduğu ve aynı tarihte alınan savunmasında “gece uyuyamadığı için uyuduğu” şeklinde imzalı beyanda bulunduğu, dava dilekçesinde iddia edildiği gibi yemek molasında değil mesai saati içinde saat 11.00 civarlarında uyuduğunun tespit edildiğini, davacının genel olarak işyeri kurallarına uymadığı, daha öncede yasak olduğu halde işyerinde 2 kez sigara içmekten bir kez de kavga etmesi sebebiyle savunmasının alındığını, iş akdinin haklı ve geçerli sebeple feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel mahkeme tarafından verilen kararda uyuma eyleminin davalı iş yerinin iş akışını bozduğu yönünde davalı tarafın bir iddiası ve delili bulunmadığı gibi gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı tarafça yerel mahkeme kararı temyiz edilmiş; dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi ise; “…davacının bu davranışı yaptığı işin niteliğiyle değerlendirildiğinde, iş güvenliğini tehlikeye düşüren bir hal söz konusu değil ise de işin akışında aksamaya neden olduğu ve işveren açısından da iş ilişkisinin devamını olumsuz yönde etkileyen bir davranış olduğu kuşkusuzdur. Sonuç olarak söz konusu fesihte haklı neden yoksa da geçerli fesih nedeni bulunduğundan davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.” gerekçeleri ile Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA karar vermiştir.

SONUÇ:

•   İşçinin iş yerinde uyuması, iş güvenliğini tehlikeye sokan herhangi bir duruma yol açmasa da geçerli nedenle fesih sebebi olabilmektedir.

•   İşçinin iş yerinde uyuması, iş güvenliğini tehlikeye sokan bir duruma yol açarsa(işçinin güvenlik görevlisi olması gibi) haklı nedenle fesih sebebi olarak kabul edilebilir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.