Anasayfa Makaleler İmar Barışı’nda Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler
İmar Barışı’nda Yapılan Değişiklik ve Düzenlemelerİmar Barışı’nda Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler


Yazar: Av. Vedat PehlivanStj. Av. Diren Toprak

Tarih: 15.01.2019


18/5/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16’ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. Madde eklendi. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf 

 Buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlendi.

 Bu düzenlemede başvuru tarihi 31/10/2018, kayıt bedeli ödeme tarihi ise 31/12/2018 olarak belirlendi.

Kanuna eklenen madde kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen tebliğ ise 6/6/2018 tarihinde yayınlandı. İlgili tebliğ, Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bedelin hesaplanması ve ödenmesi, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, belge düzenlenmeyecek yapılar ile belgenin düzenlenmesi safhasında yalanda beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeler yaptı. https://www.lexpera.com.tr/Document?Sopi=TZ801Y2018N30443P12&MajorVersion=1 

Yapılan bu yeniliklerle birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İmar Barışı uyarınca yapılacak olan işlemler hakkında genelge de 06/07/2018 tarihinde yayımlandı. Bu genelgede ise, iş ve eylemlere iki şekilde yön verilmesi gerektiğinden bahsedilmiş olup bu işler, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolar (LİHKAB) ve Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları tarafından yapılacak işler ile Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince yapılacak işler olarak belirlendi. https://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/menu/3194-sayili-imar-kanununun-gecici-16_20181019044142.pdf a>

20/09/2018 tarihinde Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapıldı ve 4. Maddenin 5. Fıkrasında yer alan “Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.” cümlesi kaldırıldı. 5. Maddenin birinci fıkrasında yer alan “Güneş Enerji Santralleri (GES) 100.000 TL/MW” yerine “Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW” ibaresi getirildi ve 5. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” yerine “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirildi. 10. Maddenin 3.fıkrası ise yönetmelikten çıkarıldı. Başvuru süresinin 31/10/2018 tarihinde bitmesi beklenirken, 30/10/2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı’yla birlikte 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi gereğince karar verildi. https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/tebligler/yapi-kayit-belgesi-verilmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-2 a>

Buna ek olarak, 21/12/2018 tarihli kanun teklifi ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden faydalanması fikri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Yeni kanun teklifiyle birlikte, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen tebliğde yer alan 8. Maddenin a bendine istisna getirilmiş olup Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde dahil olması istenen alanlar yeni bir krokiyle tekrar gösterildi. https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1491.pdf 

 Daha sonrasında kanun teklifi, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olarak 27/12/2018 tarihinde kabul edilip, 28/12/2018 tarihinde Resmî Gazetede yayınlandı ve 7159 Sayılı Kanun olarak yürürlüğe girdi. https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/RG801Y2018N30639K7159 

Getirilen tüm bu yeniliklere son olarak 31/12/2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile, imar barışında ikinci kez süre uzatılması kararı verildi. Bu kapsamda, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için başvuru süresi15/6/2019 tarihine ödeme süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatıldı.  https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/cumhurbaskani-kararlari/KR801Y2018N30642R4S538 

SONUÇ: Bütün düzenlemeler göz önüne alındığında,

  • 3194 sayılı İmar Kanunu’na 11/5/2018 tarihinde geçici madde eklenip vatandaşların bu kanundan yararlanmaları amaçlandı ve usul ve esasları düzenleyen tebliğ ve genelgelerle ayrıntılar düzenlendi.

  • İmar Barışı’nda süre iki defa uzatıldı.

  • Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi öngörünüm bölgesi içerisindeki belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de krokide belirtilen alanlar için faydalanmaları amaçlandı.

 

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.