Anasayfa Makaleler Emekli Maaşının Haczi Konusunda Sessiz Kalınması Hacze Örtülü Rıza Anlamına Gelir
Emekli Maaşının Haczi Konusunda Sessiz Kalınması Hacze Örtülü Rıza Anlamına Gelir 

Emekli Maaşının Haczi Konusunda Sessiz Kalınması Hacze Örtülü Rıza Anlamına Gelir


Emekli maaşının haczedilmesine sessiz kalan borçlunun duruma zımnen rıza gösterdiği kabul edilir. Bu şekilde emekli maaşı haczedilen borçlunun haczedilen tutarın şikayet yolu ile iadesini talep etmesi mümkün değildir.

Tarih: 04.07.2017


EMEKLİ MAAŞININ HACZEDİLMESİNE SESSİZ KALAN BORÇLUNUN DURUMA ZIMNEN RIZA GÖSTERDİĞİ KABUL EDİLİR. BU ŞEKİLDE EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEN BORÇLUNUN HACZEDİLEN TUTARIN ŞİKAYET YOLU İLE İADESİNİ TALEP ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay bir kararında, emekli maaşı haczedilen borçlunun bu duruma belli bir süre sessiz kalmasını buna zımnen rıza gösterdiği şeklinde yorumlamıştır. Bu şekilde yapılan kesintinin iadesinin talep edilmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğuna karar vermiştir.

Emekli Maaşının Haczi ve Ne Durumlarda Mümkün Olduğunun Değerlendirilmesi

Kural olarak, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 82. maddesinin 9. fıkrası doğrultusunda emekli maaşının haczedilemez oluşu esastır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun konuyu düzenleyen 93. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir:

“Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.”

Bu durumda borçlunun emekli maaşının haczedilebilmesi için borçlunun rızasının alınması gerekmektedir. Borçlu emekli maaşının haczine rıza göstermemiş ise, maaşı haczedilmiş olsa dahi şikayet yoluyla yapılan kesintinin kendisine iadesini sağlayabilecektir.

Borçlunun Emekli Maaşının Haczine Zımnen Rıza Göstermemiş Olması Gerekmektedir

Yargıtay, kararında borçlunun yaklaşık üç sene boyunca emekli maaşının haczine sessiz kalmasını zımni rıza olarak değerlendirmiştir. Daha açık ifade etmek gerekirse; borçlunun bu duruma sessiz kalmasını Yargıtay, kanunun öngördüğü rıza şartının gerçekleştiği şeklinde yorumlamıştır.

Kanunun aradığı rıza şartının gerçekleşmesi nedeni ile borçlunun emekli maaşından yapılan haciz yasaya uygun hale gelmiştir. Yargıtay, borçlunun sonrasında yaptığı şikayet ile haczedilen emekli maaşının iadesini talep etmesinin dürüstlük kuralı ile bağdaşmadığına kanat getirerek, borçlunun talebini reddetmiştir.

SONUÇ: Emekli maaşının haczinde şu hususlara dikkat edilmelidir:     

•   Borçlunun emekli maaşının haczi konusunda rızasının var olması gerekmektedir.     

•   Rıza olmasa dahi uzun süre emekli maaşı haczedilen borçlunun bu duruma zımnen rıza gösterdiğinin kabul edildiği unutulmamalıdır.   

•   Emekli maaşı haczedilen borçlunun hacze rızası söz konusu değilse süre geçirmeden şikayet yoluna başvurması gerekmektedir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.