Anasayfa Makaleler Elektronik Tebligat Yönetmeliği 1 Ocak 2019’da Yürürlüğe Girecek
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 1 Ocak 2019’da Yürürlüğe GirecekElektronik Tebligat Yönetmeliği 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Bu yönetmelik ile bazı gerçek ve tüzel kişilere e-tebligat zorunluluğu getirildi.


Yazar: Av. Haşmet Ozan Güner, Stj. Av. Diren Toprak

Tarih: 10.12.2018

Elektronik Tebligat Yönetmeliği; kamu idarelerine, şirketlere, avukatlara, noterlere, arabuluculara, bilirkişilere ve başka birçok kişi ve kuruma e-tebligat zorunluluğu getiriyor.


ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Yönetmeliğe göre, aşağıdaki kişilere yapılacak tebligatların elektronik yolla yapılması zorunlu hale geliyor:

a) Kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) Mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

NASIL VE NE ZAMAN BAŞVURULUR

E-tebligat zorunluluğu kapsamında olanlar, 2019 yılının Ocak ayı içinde PTT’ye başvurarak e-tebligat adresini alacak. E-tebligat adresi alma zorunluluğu olmayanlar da, isterlerse e-tebligat adresi alabilecek. Başvuruda sunulacak belgeler, Yönetmelik’in 6 ve 7. maddelerinde düzenleniyor.

TEBLİGAT NASIL YAPILACAK VE ALINACAK

Tebligatlar zaman damgalı ve sadece muhatap tarafından görülebilecek şekilde şifrelendirilmiş olarak iletilecek. E-tebligat, muhatabın e-tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Alıcılar, isterlerse e-tebligat adreslerini bir cep telefonu numarasıyla veya elektronik posta adresiyle PTT’ye bunları bildirerek ilişkilendirebilecek. Bu şekilde, e-tebligat gönderilen alıcı (muhatap), kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla da kendisine bir e-tebligat geldiğini öğrenebilecek. Kısa mesaj seçeneği ücretli, elektronik posta seçeneği ise ücretsiz olacak.

E-tebligat zorunluluğu kapsamındaki tüzel kişiler, e-tebligat işlemleri ile ilgili olarak en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyecek. Ana işlem yetkilileri de, sınırlı yetkiler verebilecekleri alt işlem yetkililerini belirleyebilecek.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

SONUÇ: Yeni düzenlemeye göre tebligatı elektronik yolla yapması zorunlu olanlar;

  • 219 yılı Ocak ayı içinde PTT’den bir e-tebligat adresi almalı,

  • E-tebligatlarla ilgili işlem yetkililerini belirlemeli, ve

  • Hak kaybına uğramamak için e-tebligat adreslerini düzenli olarak kontrol etmeliler.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.