Anasayfa Makaleler Kişisel Verileri Koruma Kurumu PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına ilişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımladı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına ilişkin Kamuoyu Duyurusu YayımladıKişisel Verileri Koruma Kurumu PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına ilişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımladı 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi amacıyla PCR testi ve COVID-19 aşı bilgisi talep eden kuruluşları ilgilendiren bir kamuoyu duyurusu yayımladı. 

Yazar: Av. Gökçe AyteşStj. Av. İpek Açıkgöz 

Tarih: 06.10.2021 


Kurum, 28 Eylül 2021 tarihli duyurusunda İçişleri Bakanlığı’nın konser, sinema, tiyatro ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım sağlamak isteyen kişilerden Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin talep edilmesini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işverenlere aşı yaptırmayan çalışanlardan haftada bir kez PCR testi yaptırmasını talep edebileceklerini öngören yazılarına değinmiştir.  

Duyuruda, kişilerin tahlil, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin sağlık bilgisi olduğu ve bu verilerin KVKK’nın 6. maddesinde yer verilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiği belirtilmektedir.  

Bununla birlikte, salgın hastalık gibi kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek için salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesi amacıyla kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesinin KVKK’nın 28/1(ç) maddesinde belirtilen istisna kapsamında olacağı değerlendirilmiştir.  

Duyurunun sonuç bölümünde “Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin anılan madde hükmü kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı” belirtilmekle birlikte kanaatimizce kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kişilerin bu tedbirlere istinaden kişisel verileri işlemesinin KVKK md. 28/1(ç) istisnası kapsamında değerlendirileceğine yer verilmemektedir. Kanunun lafzından hareketle bu istisnanın kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı tutulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları haricindeki kişi ve kurumların ilgili Bakanlıkların yazıları kapsamında sağlık verilerini işlemesi halinde de KVKK md. 6’da belirtilen şartlara uyulmalı ve özellikle iş yeri uygulamalarında sağlık verilerinin iş yeri hekimleri tarafından işlenmesi değerlendirilmelidir.  

SONUÇ: Kurum ilgili duyuruda PCR ve aşı bilgilerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından KVKK md. 28/1(ç) istisnasına göre işlenebileceğine, özel hukuk tüzel kişileri gibi kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan aktörlerin sağlık verilerini işlemesinin ancak KVKK md. 6’da belirtilen koşullara uyulması şartıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti.  


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.