Anasayfa Makaleler Vergi Kaçakçılığı Suçu Açısından Zincirleme Suç Hükümleri Düzenlemesi
Vergi Kaçakçılığı Suçu Açısından Zincirleme Suç Hükümleri DüzenlemesiVergi Kaçakçılığı Suçu Açısından Zincirleme Suç Hükümleri Düzenlemesi


 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesine eklenen fıkra ile birden fazla takvim yılında işlenen kaçakçılık fiilleri hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanabilecek.

Yazar: Av. Mehmet Ozan Taştan

Tarih: 29.12.2023


Vergi Kaçakçılığı Suçunun Düzenlendiği VUK 359. Maddesine Eklenen Fıkra ile Bir ya da Birden Fazla Takvim Yılında İşlendiğine Bakılmaksızın TCK. M. 43’te Düzenlenen Zincirleme Suç Hükümleri Uygulama Alanı Bulacak.

1. Vergi Kaçakçılığı Suçunda Yeniden Düzenlenen Zincirleme Suç Hükümleri

Vergi Usul Kanununun 359. Maddesine 08.04.2022 tarihli ve 7394 sayılı kanunla eklenen fıkra uyarınca: “Bu maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesi uygulanır”. Anılan düzenlemenin getirdiği yenilik: aynı kişi tarafından birden fazla kez işlenen kaçakçılık fiillerinin bir takvim yılında yahut vergi döneminde işlenmiş olmasına bakılmaksızın, aynı suç işleme kararının mevcudiyeti halinde TCK m. 43’te düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağı noktasındadır.

Nitekim Yargıtay’ın yerleşik içtihatları bu düzenlemeye kadar, vergi kaçakçılığı suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesini, suçların aynı takvim yılında işlenmiş olmasına bağlamaktaydı. Bu sebeple aynı suç işleme kararı kapsamında farklı takvim yıllarında işlenen kaçakçılık fiilleri ayrı ayrı cezalandırılmakta, hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya çıkmaktaydı.

Yeni düzenleme ile kaçakçılık suçlarının aynı takvim yılında işlenmiş olması aranmayacağından, tek bir suç işleme kararının varlığı halinde farklı takvim yıllarında işlenen birden fazla suça için olarak zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir.

2. Zincirleme Suç Hükümlerinin Cezaya Etkisi

TCK m. 43’te düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin tatbikiyle: farklı takvim yıllarında aynı suç işleme kararı kapsamında işlenen suçlar ayrı ayrı cezalandırılmayacak, tek cezaya hükmedilip 1/4  ile 3/4 oranında artırım uygulanacaktır. Artırıma esas alınacak ceza ise en ağır nitelikteki ceza olacaktır.

3. Lehe Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması

Vergi Usul Kanuna getirilen yeni düzenleme failin lehine olan bir ceza hukuku normudur. Bu noktada Türk Ceza Kanunu’nun lehe kanunun zaman bakımından uygulanmasına ilişkin prensiplerinin dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla somut olayın özellikleri gözetilerek -kesinleşmiş mahkumiyet kararları da dahil olmak üzere- 08.04.2022 tarihinden önce ve sonra işlenen suçlar hakkında yeni düzenleme uygulanacaktır. Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyalarda yeni düzenleme esas alınacaktır. Kesinleşmiş mahkeme kararının uyarlama yargılaması yoluyla yeni kanuni düzenlemeye uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Ancak infazı tamamlanmış kişiler hakkında yeni düzenlemenin uygulanması kural olarak mümkün değildir.

SONUÇ: Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesine 08.04.2022 tarihli ve 7394 sayılı kanunla eklenen fıkranın yürürlüğe girmesiyle, birden fazla kez işlenen kaçakçılık suçları açısından:

  • Bir takvim yılında yahut vergilendirme döneminde işlenmiş olmasına bakılmaksızın, aynı suç işleme kararının mevcudiyeti halinde TCK m. 43’te düzenlenen zincirleme suç hükümleri uygulanacak,
  • Bu nedenle her fiilden ayrı ayrı cezalandırma değil, tek cezaya hükmedilip cezada artırım yoluna gidilecek,
  • Lehe kanun olması sebebiyle 08.04.2022 tarihinden önce ve sonra işlenen suçlar hakkında yeni düzenleme uygulanacak,
  • Kesinleşmiş mahkeme kararları, uyarlama yargılaması yoluyla yeni düzenlemeye uygun hale getirilecektir.

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.