Anasayfa Makaleler Uzaktan Çalışma Modelini Düzenleyen “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Yayımlandı
Uzaktan Çalışma Modelini Düzenleyen “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” YayımlandıUzaktan Çalışma Modelini Düzenleyen “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Yayımlandı


10.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de ''Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'' yayımlandı. Yönetmelik ile, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlendi.
Yazar: Av. Hatice Arabacı, Stj. Av. Fatih Mert Çelik

Tarih: 10.03.2021


4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi ile uzaktan çalışma ve uzaktan çalışma usul ve esaslarının çıkartılacak yönetmelik ile belirleneceği düzenlenmiştir.

Covid-19 (Koronavirüs) salgın sürecinin etkisi ile iş yerlerinde uzaktan çalışma modeline hızlı ve mecburi bir geçiş yapıldığından “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” ile birlikte bu çalışma modelinin usul ve esasları belirlendi.

Yönetmelikle gelen düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır:

1. Uzaktan Çalışmaya İlişkin Sözleşmelerin Şekil ve İçeriği;

 • Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacaktır.

 • Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacaktır

2. Çalışma mekânının düzenlenmesi;

 • Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacaktır.

 • Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecektir. 

3. Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı;

 • Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esas olup bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilecektir.

4. Çalışma süresi;

 • Uzaktan çalışma süresi ve zaman aralığı iş sözleşmesinde belirlenecektir. Taraflar çalışma saatlerini değiştirebilir.

 • Fazla çalışma işverenin yazılı talebi ile yapılabilir. Ancak bu işçinin kabulüne bağlıdır.

5. Verilerin korunması;

 • İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirecek ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.

 • İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirleyecektir.

6. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması;

 • İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

7. Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler;

 • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecektir.

8. Uzaktan çalışmaya geçiş;

 • İş sözleşmesi baştan bu şekilde kurulabilir.

 • Tarafların ortak kararı ile devam eden sözleşmeler uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.

 • İşçi bu modelde çalışmayı talep edebilir. İşçinin bu talebi yazılı olmalıdır. Talebe cevap otuz gün içinde aynı usulle bildirilmelidir.

 • Uzaktan çalışmaya geçen işçi, yazılı bir taleple işyerinde çalışma modeline geçmeyi talep edebilir.

 • Uzaktan çalışmanın zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

SONUÇ: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile,

 • Sözleşme yazılı yapılacağı,

 • Sözleşmede; iş, yapılma şekli, süresi, yeri ile sağlanan iş araçları gibi genel ve özel çalışma şartlarının yer alacağı,

 • İşin yapılacağı yer önceden düzenleneceği, işle ilgili malzeme ve araçların işverence sağlanacağı,

 • Fazla çalışma için işverenin yazılı talebinin aranacağı

 • İSG önlemlerinde işçinin bilgilendirileceği, eğitim verileceği, tedbir alınacağı,

 • İşçinin rızasıyla uzaktan çalışmaya geçilebileceği, zorlayıcı nedenlerde işçinin rızasının aranmayacağı düzenlenmiştir.


  Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.