Anasayfa Makaleler Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımları Geçici Olarak Sınırlandırıldı
Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımları Geçici Olarak SınırlandırıldıSermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımları Geçici Olarak Sınırlandırıldı


Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Kanun kapsamında kanunlaştı. 

Yazarlar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Yılmaz Toygun Tecirli

Tarih: 17.04.2020


Sermaye şirketlerinin finansallarının yeni koronavirüs’ün (covid-19) olumsuz etkilerine karşı güçlü tutulması amacıyla, geçici olarak, 2019 yılı net dönem karlarının azami yüzde 25’ini kâr payı olarak dağıtabilmelerine karar verilmiştir. Geçmiş dönem karı ve serbest yedek akçeler ise kısıtlama süresince dağıtıma konu edilemeyecektir.

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasa Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Torba Kanun’un 12. maddesi ile 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) Geçici Madde 13 eklenmiştir.

Geçici Madde 13 uyarınca şirketler, 2019 mali yılına ilişkin net dönem karlarının en fazla %25’inin dağıtımına karar verebilecektir. Bunun yanı sıra, eğer varsa, şirketlerin dağıtılmamış geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeleri de dağıtıma konu edilemeyecektir. (“Kar Dağıtım Kısıtlamaları”)

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu kısıtlamalardan muaf tutulacaktır.

Geçici Madde 13 ile getirilen kar dağıtımı kısıtları 30.09.2020 tarihine kadar geçerli olacak olup, bu süre gerekli görülmesi halinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabilecektir. (“Kısıtlama Süresi”)

2019 yılına ilişkin genel kurul eğer yapılmış ve net dönem karının %25’ini aşan kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine tamamen veya kısmen ödeme yapılmamış ise, kâr payı dağıtımı kararı batıl duruma düşmeyecek ancak aşkın tutara ilişkin ödemelerin Kısıtlama Süresi’nin sonuna kadar ertelenmesi gerekecektir.

Öte yandan, net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan tutarda kâr payı dağıtımı kararı alan ve kar paylarının ödemesini 17.04.2020 tarihi itibariyle yapmış olan şirketler Geçici Madde 13 kapsamında değerlendirilmemektedir.

Son olarak, henüz belirli olmamakla birlikte Geçici Madde 13 kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasların düzenlenmesi öngörülmektedir. İlgili düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

Sonuç:

Geçici Madde 13 hükmünün, 2019 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmış ve yapmamış olan sermaye şirketleri için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir;

i. 2019 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantılarını 17.04.2020 tarihi itibariyle henüz yapmamış olan sermaye şirketleri için;

Geçici Madde 13’te belirtilen 30.09.2020 tarihine kadar yüzde net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan oranda kâr payı dağıtılmasına karar vermemelerini, aksi takdirde kamu düzenine ve TTK’nın emredici hükümlerini aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili genel kurul kararı yok hükmünde sayılacaktır.

Sermaye şirketlerinin yüzde yirmi beşi aşan oranda kâr payı dağıtmak istemeleri halinde, bunu 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısının yapılacağı 2021 yılında, geçmiş dönem karı veya serbest yedek akçe kapsamında dağıtmalarını öneririz.

ii. 2019 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantılarını 17.04.2020 tarihinden önce yapmış olan sermaye şirketleri için;

Yüzde yirmi beşi aşkın oranda kâr payı dağıtılmasına karar verilmiş olsa dahi, ilgili genel kurul kararı yok hükmünde sayılmayacaktır. Ancak, bu sermaye şirketleri, almış oldukları kâr payı dağıtımı kararının, aşkın orana ilişkin gereğini ancak Kısıtlama Süresi’nin sonunda yerine getirebilecektir.

Aşkın oranda kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak fiili ödemelerin, net dönem karının yüzde yirmi beşini aşmayacak şekilde, kısmi olarak yapılmış olması halinde, geriye kalan kısmi ödemelerin azami ile sınırlı tutulması gerekmektedir.

17.04.2020 tarihi itibariyle, net dönem karının yüzde 25’ini aşkın oranda kısmi ödeme yapılmış olması halinde ise, geriye kalan kısmı ödemelerin Kısıtlama Süresi sonuna kadar ertelenmesini öneririz.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.